Funkcje handlu kontraktami terminowymi i opcjami

futures

Trader na rynku FOREX używa wielu narzędzi. Ich zrozumienie i znajomość ich cech jest ważną częścią sukcesu. Dlatego każdy trader powinien wiedzieć, czym są kontrakty futures i opcje, cechy swojego handlu, korzyści i ryzyko.

Co to są opcje?

Opcja daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży waluty po określonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym czasie. Nabywca opcji płaci sprzedającemu premię za prawo do zakupu. Z kolei sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania transakcji, jeśli kupujący zdecyduje się skorzystać z opcji.
Opcje mają ograniczoną datę wygaśnięcia i mogą być opłacalne, jeśli rynek porusza się we właściwym kierunku. Mogą również stracić na wartości, jeśli cena nie osiągnie ustalonego poziomu przed datą wygaśnięcia. Opcje dają inwestorom elastyczność w wyborze strategii i mogą być wykorzystywane do ochrony przed ryzykiem.

Czym są kontrakty futures?

Kontrakty futures na rynku Forex to standardowe kontrakty. Zobowiązują one tradera do kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty po z góry ustalonej cenie - cenie kontraktów futures. Ponadto transakcja musi mieć miejsce w określonym momencie w przyszłości.

Kontrakty futures oferują inwestorom możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym z wahaniami kursów walut lub angażowania się w transakcje spekulacyjne. W przeciwieństwie do opcji, kontrakty futures są wiążące. Mają ściśle określone warunki. Kontrakty futures są przedmiotem obrotu na wyspecjalizowanych giełdach i mogą obejmować różne pary walutowe. Handel kontraktami futures wymaga dobrego zrozumienia rynku i zarządzania ryzykiem. Niezarejestrowane zmiany cen mogą wpłynąć na opłacalność transakcji.

Cechy handlu kontraktami futures

Kontrakty terminowe na rynku FOREX mają jasne warunki i cechy. Mają:

  • wielkość kontraktu;
  • termin; 
  • przyszła cena. 

Ułatwia to inwestorom zrozumienie i ocenę ryzyka oraz potencjalnych korzyści. Kontrakty terminowe FOREX są dostępne z różnymi datami wygaśnięcia, co pozwala inwestorom wybierać między transakcjami krótkoterminowymi a inwestycjami długoterminowymi.

Kontrakty futures pozwalają inwestorom chronić swoje inwestycje przed niekorzystnymi wahaniami kursów walut. W ten sposób można je wykorzystać do zmniejszenia ryzyka ekspozycji walutowej i utrzymania stabilności zysków.

Cechy handlu opcjami

Opcje Forex pozwalają handlowcom na stosowanie różnych strategii. Na przykład kupowanie opcji kupna (opcje na podwyższenie ceny) lub opcji sprzedaży (opcje na obniżenie ceny). Handlowcy mogą również łączyć opcje z innymi instrumentami finansowymi w celu zarządzania ryzykiem lub spekulacji.
Handlowcy, którzy kupują opcje, mogą stracić wartość opcji (premię) tylko wtedy, gdy zdecydują się z niej nie skorzystać. Jednak sprzedawcy opcji mogą być narażeni na nieograniczone straty. Dzieje się tak, gdy cena waluty zmienia się znacząco w niekorzystnym kierunku.

Opcje mogą zapewnić inwestorom możliwość osiągnięcia wysokich zysków przy stosunkowo niewielkiej inwestycji kapitału. Jeśli warunki rynkowe odpowiadają oczekiwanemu ruchowi cen, inwestorzy mogą osiągnąć znaczne zyski.

Korzyści i zagrożenia wynikające z używania kontraktów futures

Kontrakty terminowe na rynku FOREX, podobnie jak inne instrumenty, mają wiele zalet i zagrożeń, gdy są używane. Zalety handlu kontraktami terminowymi na rynku FOREX obejmują:

  • Płynność: Rynek FOREX jest jednym z najbardziej płynnych rynków finansowych, co pozwala szybko kupować i sprzedawać kontrakty terminowe po aktualnych cenach rynkowych.
  • Dźwignia finansowa: Kontrakty futures umożliwiają inwestorom korzystanie z dźwigni finansowej, co oznacza, że ​​mogą handlować większymi wolumenami niż mają kapitał. Może to zwiększyć potencjalne zyski.
  • Możliwości inwestycyjne: handel kontraktami futures na rynku Forex umożliwia inwestorom czerpanie zysków ze zmian kursów wymiany bez konieczności posiadania prawdziwych walut.

Zwróć uwagę na związane z tym ryzyko. Korzystanie z dźwigni finansowej może zwiększyć potencjalne zyski, ale zwiększa również ryzyko straty. Jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie, straty mogą być znaczne. 

Korzyści i zagrożenia wynikające z używania opcji

Wykorzystanie opcji może być jedną z metod kontrolowania ryzyka. Nabywcy opcji mają ograniczony potencjał straty, ograniczony przez premię, którą zapłacili za opcję. Może to być zaletą w zarządzaniu ryzykiem. 

Opcje zapewniają inwestorom elastyczność w wyborze strategii. Możesz użyć opcji ochrony przed ryzykiem, handlu spekulacyjnego lub złożonych kombinacji strategii. Ponadto opcje zapewniają traderom możliwość uzyskania wysokiej rentowności przy prawidłowym prognozowaniu zmian cen walut.

Jednak używanie opcji ma dwie główne wady:

  • Ograniczony czas trwania. Jeśli cena nie osiągnie określonego poziomu przed wygaśnięciem opcji, opcja może stać się bezużyteczna i stracić swoją wartość.
  •  Złożoność szacowania. Na wartość opcji wpływają różne czynniki, takie jak zmienność, czas i zmiany kursów walut.

Podczas handlu kontraktami futures i opcjami na rynku FOREX ważne jest, aby dobrze rozumieć rynek, zarządzać ryzykiem i stosować strategie, które odpowiadają Twoim celom i doświadczeniu.

Recenzje

Zostaw komentarz

Opowiedz nam swoją historię

Czy broker nie dotrzymuje warunków umowy, czy próbuje cię oszukać?

Kliknięcie przycisku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.